TIN MỚI NHẤT

Image

Kết quả sau 5 năm thực hiện Quyết định số 28/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với hộ mới thoát nghèo.

Thực hiện Quyết định số 28/2015/QĐ-TTg ngày 21/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với hộ mới thoát nghèo; Uỷ ban Nhân dân thành phố Phan Thiết chỉ đạo Uỷ ban Nhân dân các phường, xã và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện đồng bộ các chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ mới thoát nghèo trong toàn thành phố. Đồng thời, Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh cũng tổ chức triển khai các quy trình nghiệp vụ cho vay hộ mới thoát nghèo đến toàn thể cán bộ viên chức, người lao động trong toàn Chi nhánh nghiên cứu, thực hiện cho vay đảm bảo theo đúng quy định.

TÀI LIỆU