TIN HOẠT ĐỘNG

Năm năm triển khai thực hiện Quyết định số 217, 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị.

Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng đề ra giải pháp về phát huy vai trò của nhân dân và Mặt trận Tổ quốc Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội trong giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội, của nhân dân, báo chí và công luận trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong cán bộ, đảng viên. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã và đang chủ động, tích cực thực hiện nhiệm vụ này.

Đ/c Bố Thị Xuân Linh - UVBTVTU, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì hội nghị phản biện xã hội.

Sau 5 năm triển khai thực hiện Quyết định số 217, 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp thực hiện được 852 cuộc giám sát, kiến nghị trên 454 ý kiến đến Ủy ban nhân dân các cấp, các ngành chức năng xem xét giải quyết trong đó đã có 161 ý kiến đã giải quyết số còn lại đang tiếp tục xem xét, giải quyết trong thời gian đến; tổ chức thành cộng 17 Hội nghị phản biện xã hội; MTTQ Việt Nam các xã, phường, thị trấn đã tham gia góp ý, phản biện các chính sách ở địa phương với 527 cuộc; phối hợp tổ chức gần 500 đợt đối thoại giữa người đứng đầu Cấp ủy, chính quyền với nhân dân tại địa phương. Bên cạnh đó, Mặt trận và các tổ chức thành viên đã hướng dẫn đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền như: Tổ chức lấy ý kiến đóng góp vào các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XII của Đảng, kịp thời phản ánh những ý kiến, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân với các cấp ủy Đảng; tập hợp phản ánh các ý kiến kiến nghị của cử tri, nhân dân với Quốc hội, Chính phủ, Hội đồng Nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp; tham gia góp ý các Dự thảo Luật...

Các hoạt động giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã góp phần làm sáng tỏ một cách khách quan những kết quả và hạn chế trong việc thực hiện chính sách, pháp luật của chính quyền các địa phương; kiến nghị những giải pháp thực hiện đúng và hiệu quả hơn; góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công dân. Đồng thời, tăng cường sự phối hợp thống nhất hành động giữa các thành viên của Mặt trận, phát huy dân chủ, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, nhất là cơ sở. Qua đó, góp phần bảo đảm và tăng cường an ninh trật tự xã hội, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và đất nước./.


TÀI LIỆU