TIN HOẠT ĐỘNG

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ III tỉnh Bình Thuận.

Để Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ thứ III tỉnh Bình Thuận tổ chức thành công và chọn ra được những đại biểu tiêu biểu tham gia Đại hội toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II diễn ra trong năm 2020.

Các dân tộc thiểu số tỉnh Bình Thuận; ảnh internet.

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh có văn bản triển khai trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đề nghị phối hợp với các tổ chức thành viên và các ngành liên quan thực hiện các nội dung như đẩy mạnh công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ III năm 2019 tỉnh Bình Thuận với chủ đề “Đoàn kết, phát huy nội lực, hội nhập và phát triển”; tuyên truyền, quán triệt những thành tựu nổi bật của công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc đối với đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Bình Thuận, ghi nhận và biểu dương những đóng góp to lớn của các dân tộc thiểu số trong phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng giai đoạn 2014 - 2019; mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc giai đoạn 2019 - 2024; nâng cao ý thức cảnh giác cách mạng, không để kẻ xấu lợi dụng các vấn đề dân tộc để chống phá Đảng và Nhà nước ta. Chủ động đấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc về dân tộc và tôn giáo của các thế lực thù địch nhằm gây chia rẻ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chống phá sự nghiệp cách mạng; chủ động nắm tình hình dư luận xã hội trong nhân dân về các vấn đề liên quan đến việc tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ III năm 2019 tỉnh Bình Thuận; kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo xử lý những vấn đề phát sinh liên quan đến công tác dân tộc./.


TÀI LIỆU