TIN HOẠT ĐỘNG

MTTQ Việt Nam tỉnh: Đổi mới nội dung, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong nhân dân.

Xác định rõ vai trò, vị trí Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam về việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân là việc làm thường xuyên, do đó, ngoài việc triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, chương trình hành động của Trung ương, của Tỉnh ủy, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh còn cụ thể hóa bằng các kế hoạch, hướng dẫn và tổ chức quán triệt cho gần 67 ngàn lượt cán bộ chủ chốt MTTQ các cấp, các tổ chức thành viên, người có uy tín, chức sắc dân tộc, tôn giáo, quần chúng Nhân dân từ tỉnh đến cơ sở.

Đồng chí Bố Thị Xuân Linh - UVBTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị

Để kịp thời đưa Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) và Chỉ thị số 43-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực sự đi vào cuộc sống, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh không ngừng đổi mới nội dung, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền phổ biến giáo dục, pháp luật như: thông tin trên phương tiện truyền thông đại chúng, biên soạn, phát hành tài liệu, “Tờ gấp”, “Tờ rơi” về pháp luật; nâng cao hoạt động của “Câu lạc bộ pháp luật”, “Nhóm nòng cốt”, xây dựng quy chế quản lý và khai thác “Tủ sách pháp luật” ở xã, phường, thị trấn, “Kệ sách pháp luật” ở thôn, khu phố; lồng ghép vào sinh hoạt văn hóa truyền thống, vào hội thi, hội diễn văn nghệ quần chúng nhân “Ngày hội đại đoàn kết ở khu dân cư” 18/11 hàng năm… Đến nay, đã thành lập được 78 Câu lạc bộ pháp luật với 858 thành viên, có 372 nhóm nòng cốt với 2.604 thành viên tham gia; cung cấp được 8.600 đầu sách, 5.200 tài liệu pháp luật; cấp phát tới khu dân cư 87.000 tờ rơi, tờ gấp tuyên truyền pháp luật các loại, có 174 khu dân cư xây dựng được bảng tin tuyên truyền pháp luật, chuyển tải cho 24.772 lượt người mượn sách pháp luật để tìm hiểu...

Hy vọng rằng với những cách đổi mới nội dung, đa dạng hình thức tuyên tuyền phổ biến, giáo dục, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân của MTTQ các cấp trong tỉnh tiếp tục được phát huy, nhân rộng, góp phần nâng cao nhận thức và chấp hành pháp luật cho mọi người dân, ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc./.


TÀI LIỆU