TIN HOẠT ĐỘNG

Tuyên truyền tham gia Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Nhằm góp phần tuyên truyền, giáo dục trong cán bộ, đảng viên, công chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân về truyền thống cách mạng, lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam và lịch sử của dân tộc ta, bồi dưỡng, phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, góp phần củng cố và nâng cao niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh có văn bản đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với các tổ chức thành viên cùng cấp tuyên truyền, vận động trong cán bộ, đảng viên, công chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức trên mạng xã hội VCNET (http://vcnet.vn hoặc tải ứng dụng VCNET từ Apple store nếu dùng hệ điều hành IOS hoặc từ CH Play nếu dùng hệ điều hành Android).


TÀI LIỆU