TIN HOẠT ĐỘNG

Tuyên truyền tham gia cuộc thi báo chí viết về nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp năm 2019.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa ban hành Quyết định số 2228/QĐ-BNN-VPĐP ngày 01/6/2017 về việc ban hành Thể lệ Cuộc thi báo chí viết về Nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp. Cuộc thi được phối hợp giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam, kéo dài từ năm 2017 đến 2020, được trao giải hàng năm và tổng kết vào năm 2020.

Để góp phần thúc đẩy phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” gắn với tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh có văn bản đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tham gia hưởng ứng cuộc thi.

Đính kèm thể lệ cuộc thi.

/uploads/News/files/2228-Q%C3%90-BNN-VP%C3%90P-Thele(1).pdf


TÀI LIỆU