TIN HOẠT ĐỘNG

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).

Thực hiện Chương trình hành động số 19/CTr-MTTW, ngày 19/01/2017 và Chương trình hành động số 12-NQ/TU, ngày 14/12/2016 của Ban chấp hành Đảng bộ Tỉnh (khóa XIII) về thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Đảng Đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh xây dựng Kế hoạch thực hiện.  


TÀI LIỆU