TIN HOẠT ĐỘNG

Hướng dẫn chấm điểm thi đua công tác Mặt trận năm 2017.

Thực hiện Hướng dẫn số 82/HD-MTTW-BTT, ngày 18/5/2017 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Quy chế thi đua khen thưởng của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2014 - 2019 ban hành kèm theo Quyết định số 58/QĐ-MTTQ-BTT, ngày 27/7/2015; Chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2017 của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Kế hoạch số 150/KH-MTTQ-BTT, ngày 02/3/2017 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về triển khai nhiệm vụ trọng tâm do Tỉnh ủy giao;

Căn cứ Bản giao ước thi đua số 01/GƯTĐ-MTTQ-BTT, ngày 24/02/2017 của Ban Thường trực Mặt trận Tổ quốc tỉnh về thực hiện công tác Mặt trận năm 2017 đã được ký kết giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hướng dẫn nội dung tiêu chí thi đua và chấm điểm thi đua công tác Mặt trận năm 2017 đối với Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố.


TÀI LIỆU