TIN HOẠT ĐỘNG

Kế hoạch phối hợp vận động và giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2017 - 2020.

Căn cứ Chương trình phối hợp số 90/CTrPH/CP-ĐCTUBTWMTTQVN ngày 30 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về vận động và giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm giai đoạn 2016 - 2020; Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc  (MTTQ) Việt  Nam tỉnh ban hành Kế hoạch phối hợp vận động và giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP) trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2017 - 2020.


TÀI LIỆU