TIN HOẠT ĐỘNG

Image

Những kết quả bước đầu trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Phú Quý

Nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của việc xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, ngay từ đầu năm, với vai trò là tổ chức liên minh chính trị, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) các cấp trong huyện đã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng, nội dung, tiêu chí của chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

TÀI LIỆU