TIN HOẠT ĐỘNG

Image

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tánh Linh: Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua công tác Mặt trận năm 2019”.

Phát huy vai trò và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, năm 2019 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong huyện Tánh Linh đã phối hợp với chính quyền, các tổ chức thành viên triển khai, tuyên truyền, vận động trong cán bộ và nhân dân tham gia thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các cuộc vận động và các phong trào thi đua yêu nước góp phần thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

TÀI LIỆU