TIN HOẠT ĐỘNG

Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp phối hợp tuyên truyền về Đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ban hành Kế hoạch số 29/KH-BTT-MTTQ, ngày 24/12/2019 về phối hợp tuyên truyền về Đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ XIV và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

1. Tuyên truyền về mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định những vấn đề có tính nguyên tắc trong Cương lĩnh, Điều lệ, đường lối, chủ trương của Đảng; về ý nghĩa, tầm quan trọng, mục tiêu, nhiệm vụ của Đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, đề cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Giữ vững các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ. Phát huy dân chủ rộng rãi, tập hợp trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với Đảng.

- Tuyên truyền các dự thảo văn kiện trình đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các quan điểm, chủ trương, định hướng lớn nêu tại dự thảo các văn kiện trình Đại hội như: Dự thảo Báo cáo chính trị; Dự thảo Báo cáo phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021 - 2026); Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng... gắn với kiểm điểm việc lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị, Điều lệ Đảng, các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, nhất là Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

- Tuyên truyền các đợt sinh hoạt đóng góp ý kiến của các tầng lớp nhân dân, trong đó, chú trọng ý kiến của cán bộ hưu trí, cán bộ khoa học, nhân sỹ trí thức đóng góp vào các văn bản dự thảo trình Đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

- Tuyên truyền hoạt động và kết quả đại hội các cấp; chú trọng tuyên truyền về các đại hội điểm với những kinh nghiệm hay trong tổ chức thực hiện.

2. Tuyên truyền những thành tựu trên các lĩnh vực ở các địa phương, đơn vị của tỉnh và cả nước trong 5 năm qua; những thách thức, khó khăn; quá trình đổi mới tư duy, những bài học kinh nghiệm qua 35 năm đổi mới; kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp, trong đó, làm rõ kết quả thực hiện 04 nhiệm vụ trọng tâm và 4 khâu đột phá của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIII; kết quả 05 năm thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (2015 - 2020); kết quả 04 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

3. Tuyên truyền về những nhân tố mới, điển hình tiên tiến của các tổ chức đảng và đảng viên trên tất cả các lĩnh vực; nhất là những điển hình tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

4. Tuyên truyền về kết quả phong trào thi đua của các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tình cảm, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân hướng về Đảng, hướng về Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

5. Tuyên truyền về kết quả đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

6. Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch xuyên tạc, phủ nhận Cương lĩnh, đường lối, nhân sự của đại hội và những thông tin giả, xấu, độc, bịa đặt, xuyên tạc trên mạng xã hội, Internet; bảo vệ nền tảng tư tưởng, Cương lĩnh, đường lối của Đảng. Phê phán tư tưởng bè phái, cục bộ, mất đoàn kết nội bộ, thái độ, thiếu trách nhiệm, thiếu ý thức xây dựng Đảng; vận động các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

Đính kèm văn bản

Kế hoạch phối hợp tuyên truyền Đại hội đảng các cấp.doc


TÀI LIỆU