TIN HOẠT ĐỘNG

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2020) và mừng Xuân Canh Tý 2020.

Thực hiện Hướng dẫn số 04-HD/BTGTU, ngày 16/12/2019 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020) và mừng Xuân Canh Tý; Kế hoạch số 169-KH/TU, ngày 26/12/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020) và mừng Xuân Canh Tý 2020; Hướng dẫn số 103-HD/BTGTU, ngày 27/12/2019 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020) và mừng Xuân Canh Tý 2020, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh hướng dẫn công tác tuyên truyền kỷ niệm trong hệ thống Mặt trận các cấp trong tỉnh.

Đính kèm hướng dẫn.odt


TÀI LIỆU