TIN HOẠT ĐỘNG

Kế hoạch kiểm tra việc triển khai thực hiện Cuộc Vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2016 và 8 tháng đầu năm 2017

Thực hiện Đề án 04/ĐA-MTTW-BTT, ngày 28/12/2015 và Thông tri số 10/TTr-MTTW-BTT, ngày 08/7/2016 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về tổ chức và hướng dẫn thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” (gọi tắt là Cuộc vận động); nhằm góp phần thực hiện nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2016 - 2020, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh xây dựng kế hoạch kiểm tra việc triển khai thực hiện Cuộc vận động năm 2016 và 8 tháng đầu năm 2017.


TÀI LIỆU