TIN HOẠT ĐỘNG

Thông báo Lãnh đạo, cán bộ, chuyên viên tham dự “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” năm 2017 ở khu dân cư cùng với Lãnh đạo tỉnh

Căn cứ Kế hoạch số 190/KH-MTTQ-BTT, ngày 02/10/2017 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về tổ chức “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư năm 2017, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phân công như sau


Các tin khác

TÀI LIỆU