TIN HOẠT ĐỘNG

Kế hoạch tổ chức phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế” giai đoạn 2017 - 2020

Thực hiện Đề án số 15/ĐA-MTTW-BTT ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về tổ chức phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế” (viết tắt là “Đoàn kết sáng tạo”), Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh xây dựng kế hoạch phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo” trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 - 2020


Các tin khác

TÀI LIỆU