TIN HOẠT ĐỘNG

Chương trình phối hợp hoạt động giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, giai đoạn 2017 - 2022

Thực hiện Thông báo số 3555/TB-MTTQ-BĐBP, ngày 19/9/2017 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) về kết luận Hội nghị đánh giá công tác phối hợp giữa Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam với Bộ Tư lệnh BĐBP. Ban Thường trực Ủy Ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh xây dựng Chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2017 - 2022 


TÀI LIỆU