TIN HOẠT ĐỘNG

Kế hoạch tổ chức "Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc" ở khu dân cư năm 2019

Thực hiện Hướng dẫn số 01/HD-MTTW-BTT ngày 25/9/2019 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2019, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2019.


TÀI LIỆU