TIN HOẠT ĐỘNG

Quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Nhằm quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 – 2024, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh xác định nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2020 với những phần việc cụ thể gắn với 05 chương trình hành động của MTTQ Việt Nam, thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nhiệm kỳ 2020 – 2025, đó là:

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tặng chân dung Bác Hồ cho Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024

I. Tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019 – 2024

1. Tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh nhiệm kỳ 2019 - 2024 và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

2. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, chào mừng và triển khai các nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam tham gia công tác tổ chức Đại hội Đảng các cấp trong tỉnh tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

II. Tiếp tục thực hiện 05 chương trình phối hợp thống nhất hành động của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp

1. Tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân; củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa

1.1. Về công tác thông tin tuyên truyền

- Tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân nhận thức đúng và thực hiện nghiêm túc các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, không để các thế lực phản động lôi kéo, kích động gây mất an ninh trật tự địa phương; tuyên truyền tổ chức tốt các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước như: Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020); 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 -19/5/2020); 75 năm Quốc khánh Nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2020); kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020); 60 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam (20/12/1960 – 20/12/2020); kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh liệt sỹ (27/7) … gắn với việc thực hiện chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ.

- Tiếp tục thực hiện kế hoạch số 60/KH-MTTQ-BTT, ngày 29/7/2015 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về triển khai thực hiện Đề án “Đổi mới công tác thông tin tuyên truyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam”. MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên chủ động thông tin hai chiều, nắm tình hình tư tưởng và định hướng dư luận xã hội trong các tầng lớp Nhân dân, hạn chế tối đa việc phát sinh điểm nóng, phức tạp ở địa phương, cơ sở. Báo cáo tình hình tư tưởng, nguyện vọng Nhân dân định kỳ hằng tháng, quý và đột xuất phản ánh đến các cơ quan Đảng, chính quyền cùng cấp và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp trên.

1.2. Công tác dân tộc, tôn giáo: Tiếp tục thực hiện tốt các văn bản cấp trên về đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam trong công tác dân tộc, tôn giáo. Phối hợp với sở, ban, ngành phát huy vai trò của các nhân sĩ, trí thức người tiêu biểu, người có uy tín trong đồng bào các dân tộc thiểu số, các chức sắc tôn giáo; rà soát, củng cố, xây dựng và phát huy lực lượng cốt cán chính trị trong hệ thống Ủy ban MTTQ trong tình hình mới. Tổ chức các cuộc tiếp xúc, thăm hỏi, động viên các chức sắc tôn giáo, già làng, trưởng bản, người tiêu biểu có uy tín trong đồng bào các dân tộc thiểu số; thăm, chúc mừng các tổ chức tôn giáo, chức sắc các tôn giáo nhân dịp các ngày lễ trọng.

2. Vận động Nhân dân thi đua lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh của đất nước

2.1. Tiếp tục triển khai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”: Tập trung triển khai đồng bộ các nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” phù hợp với Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc triển khai cuộc vận động“Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và Nghị quyết liên tịch giữa Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam với Chính phủ về thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh giai đoạn 2016 - 2021.

2.2. Tiếp tục triển khai Chương trình giảm nghèo bền vững: Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về chương trình giảm nghèo bền vững. Tổ chức “Tháng cao điểm vì người nghèo” năm 2020 và vận động chăm lo “Tết vì người nghèo” năm 2021; vận động Quỹ “Vì người nghèo” và hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết hỗ trợ người nghèo (cấp huyện, xã), thiết thực hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau”.

2.3. Tổ chức các hoạt động cứu trợ: Tổ chức các đợt vận động quyên góp khi có thiên tai xảy ra. Xây dựng kế hoạch kiểm tra việc vận động, quyên góp, sử dụng nguồn tiền, hàng cứu trợ tại các địa phương.

2.4. Đẩy mạnh cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

- Nâng cao chất lượng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” theo chủ trương của Ban Bí thư Trung ương Đảng và chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy sau tổng kết 10 năm Cuộc vận động.

- Tham mưu thực hiện tốt vai trò của Ban Chỉ đạo cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” của tỉnh trong công tác kiểm tra, theo dõi, đôn đốc, bổ sung các giải pháp thúc đẩy cuộc vận động.

2.5. Tiếp tục triển khai thực hiện phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế” theo chỉ đạo của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và kế hoạch số 191/KH-MTTQ-BTT, ngày 09/11/2017 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế” giai đoạn 2017 - 2020.

2.6. Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp phối hợp tổ chức kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2020 vào dịp kỷ niệm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18 tháng 11). Tổ chức thăm hỏi, động viên các vị nguyên lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp, xây dựng và triển khai kế hoạch các đồng chí lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc các cấp tham dự Ngày hội tại các khu dân cư.

2.7. Đẩy mạnh các phong trào thi đua tiến tới tổ chức Hội nghị thi đua yêu nước của hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh chào mừng Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Bình Thuận và Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.

2.8. Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tiếp tục đẩy mạnh triển khai các chương trình phối hợp

- Phối hợp triển khai đánh giá sự hài lòng của người dân trong xét và công nhận huyện, xã đạt chuẩn nông thôn mới theo hướng dẫn của Mặt trận Trung ương.

- Tiếp tục phối hợp với các ngành triển khai các Chương trình về giảm nghèo; xây dựng nông thôn mới; vận động và giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm; an toàn giao thông; phòng chống tội phạm, ma túy, mại dâm, HIV/AIDS; bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; chăm sóc nâng cao sức khỏe nhân dân; bảo vệ và chăm sóc trẻ em, công tác dân số…

- Đôn đốc thực hiện và tổng kết các chương trình giai đoạn 2016 - 2020: Chương trình phối hợp tổ chức các hoạt động giao lưu, kết nghĩa với xã thuần đồng bào dân tộc thiểu số xã Phan Điền, huyện Bắc Bình giai đoạn 2016 – 2020 của cấp tỉnh và các hoạt động kết nghĩa của cấp huyện đối với thôn xen ghép; Chương trình phối hợp vận động toàn dân tham gia bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội giai đoạn 2016 - 2020.

3. Thực hiện dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; giám sát và phản biện xã hội, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh

- Tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch phòng, chống tham nhũng, lãng phí năm 2020 của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh. Tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Luật MTTQ Việt Nam.

- Phối hợp tổ chức tốt việc tập hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân để phản ánh tại các kỳ họp Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp; theo dõi, giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị chính đáng của nhân dân. Triển khai nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam tham gia công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu HĐND các cấp trong tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

- Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp chủ trì, triển khai thực hiện kế hoạch giám sát và phản biện xã hội theo các nội dung được xác định trong năm 2020. Triển khai kế hoạch thực hiện, hướng dẫn và kiểm tra giám sát việc thực hiện các quy định của Ban Bí thư về giám sát của MTTQ Việt Nam (theo Quyết định 99-QĐ/TW ngày 03/10/2017 và Quy định 124-QĐ/TW ngày 02/2/2018 của Ban Bí thư).

- Phát huy vai trò của MTTQ trong thúc đẩy thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng và hoạt động hòa giải ở cơ sở.

4. Tăng cường đoàn kết quốc tế, mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân

- Tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng, chính sách ngoại giao của Nhà nước và hoạt động đối ngoại Nhân dân của MTTQ Việt Nam; tổ chức các hoạt động nhằm phát huy vai trò các cá nhân tiêu biểu trong đồng bào các dân tộc, tôn giáo, người Bình Thuận, người Việt Nam ở nước ngoài trong xây dựng Khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

- Phối hợp với Hội Thân nhân kiều bào các cấp tuyên truyền, vận động kiều bào góp công sức xây dựng quê hương, đất nước.

5. Tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới

- Tổ chức thực hiện nghiêm túc nội dung Công văn số 1080-CV/TU, ngày 02/02/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

- Tiếp tục thực hiện tốt các nội dung tại kế hoạch số 221/KH-MTTQ-BTT, ngày 04/4/2018 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về tiếp tục thực hiện đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh đến năm 2020. Tiếp tục triển khai trong hệ thống MTTQ thực hiện kế hoạch sắp xếp lại thôn, khu phố theo tinh thần Đề án sắp xếp lại thôn, khu phố ở địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2019 - 2021 của UBND tỉnh.

- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện các Quy chế, Chương trình liên tịch với các Ban Đảng, các ngành của Nhà nước; Quy chế liên tịch giữa Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Tiếp tục thực hiện tốt vai trò chủ trì, hiệp thương để phối hợp với các tổ chức thành viên nhằm thực hiện tốt các Chương trình hành động, Quy chế phối hợp hoạt động giữa Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên cấp tỉnh (Quy chế số 01/QC-MTTQ-BTT, ngày 11/5/2015).

- Củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy phù hợp với chức năng, nhiệm vụ theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần 6, 7 của BCH Trung ương Đảng khóa XII. Xây dựng cơ chế, giải pháp để phát huy vai trò Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong công tác Mặt trận; phát huy hiệu quả hoạt động của các Hội đồng tư vấn. Tiếp tục thực hiện Chương trình“Rèn luyện tư cách người cán bộ Mặt trận” do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động.

III. MỘT SỐ HỘI NGHỊ DO BAN THƯỜNG TRỰC ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH TỔ CHỨC

1. Hội nghị gặp mặt chức sắc các tôn giáo, dân tộc, người tiêu biểu tỉnh Bình Thuận (Dự kiến tháng 01/2020 và tháng 7/2020).

2. Hội nghị triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác Mặt trận năm 2020 (Dự kiến tháng 02/2020)

3. Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ 03, lần 04 (Dự kiến tháng 7/2020 và tháng 12/2020).

4. Hội nghị thi đua yêu nước của MTTQ Việt Nam tỉnh (Dự kiến tháng 6/2020)

5. Tổ chức tập huấn công tác Mặt trận năm 2020 (Dự kiến tháng 8/2020)

6. Tổng kết 03 năm thực hiện phong trào “Đoàn kết sáng tạo” để chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và đề xuất tiếp tục thực hiện phong trào “Đoàn kết sáng tạo” trong giai đoạn mới.

7. Tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930-18/11/2020) (Dự kiến tháng 11/2020)./.

Tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự phối hợp chặt chẽ của các cấp chính quyền, ban, ngành, đoàn thể, sự quyết tâm của hệ thống Mặt trận các cấp, tinh thần đoàn kết của các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 đã đề ra./.


TÀI LIỆU