TIN HOẠT ĐỘNG

Chương trình hoạt động toàn khoá của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Thuận khóa VIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024

Nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh đã đề ra, Ủy ban Ban MTTQ Việt Nam tỉnh xây dựng Chương trình công tác toàn khóa, nhiệm kỳ 2019 - 2024 với những nội dung chương trình, phần việc cụ thể và kêu gọi các tầng lớp nhân dân, cán bộ công chức, viên chức, cán bộ chiến sĩ các lực lượng vũ trang và kiều bào Bình Thuận ở nước ngoài tăng cường đoàn kết, đem tài năng trí tuệ và công sức đóng góp xây dựng quê hương, góp phần cùng cả nước thực hiện mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

CHƯƠNG TRÌNH

Hoạt động toàn khoá của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Thuận

khóa VIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024

-----

Căn cứ Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã được Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024 thông qua ngày 19/9/2019;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Thuận lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 – 2024;

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Thuận khoá VIII, nhiệm kỳ 2019 – 2024 xây dựng chương trình hoạt động toàn khóa của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2019 – 2024, cụ thể như sau:

I. CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG NHIỆM KỲ 2019 – 2024

1. Tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân; củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa;

2. Vận động Nhân dân thi đua lao động, sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh của địa phương và đất nước;

3. Phát huy dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; giám sát và phản biện xã hội; phòng chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm;

4. Tăng cường đoàn kết quốc tế, mở rộng hoạt động đối ngoại Nhân dân;

5. Tiếp tục củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

II. CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TRỌNG TÂM NHIỆM KỲ 2019 – 2024

* NĂM 2019:

1. Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ 2: tổng kết công tác Mặt trận năm 2019, đề xuất chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2020; củng cố, bổ sung Ủy viên đảm bảo thành phần, số lượng đi vào hoạt động có hiệu quả.

2. Xây dựng Quy chế làm việc của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khoá VIII; Quy chế làm việc của cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khoá VIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

3. Xuất bản kỷ yếu Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh khoá VIII, nhiệm kỳ 2014 – 2019.

4. Thống nhất phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, nhiệm kỳ 2019 - 2024; củng cố, kiện toàn các Hội đồng tư vấn Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các ban chuyên môn thuộc thẩm quyền quyết định của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

5. Rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung và tổ chức thực hiện Quy chế phối hợp giữa Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh với Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh; Chương trình phối hợp, liên tịch với các cơ quan, đơn vị liên quan.

6. Tổ chức Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

7. Tổ chức quán triệt và thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ VIII, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

8. Tổng kết đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019 - 2024.

9. Phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của địa phương; hướng dẫn tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” nhân kỷ niệm 89 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2019).

10. Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường vận động, đoàn kết các tôn giáo ở nước ta hiện nay”.

11. Đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; nâng cao chất lượng Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; triển khai phong trào “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”.

12. Tập trung vận động Quỹ “Vì người nghèo” các cấp và các hoạt động hỗ trợ khác, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

13. Tổ chức thực hiện Kế hoạch giám sát, phản biện xã hội theo Quyết định  217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội (viết tắt Quyết định 217); Quyết định 99-QĐ/TW ngày 03/10/2017 của Ban Bí thư ban hành hướng dẫn khung để các cấp uỷ, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương tiếp tục phát huy vai trò của Nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ (viết tắt Quyết định 99); Quy định 124-QĐ/TW ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư về giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên (viết tắt Quy định 124). Tiếp tục thực hiện Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị ban hành quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân tham gia góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền đạt hiệu quả (viết tắt Quyết định 218).

14. Phối hợp triển khai thực hiện Kế hoạch phòng, chống tham nhũng, lãng phí của Tỉnh năm 2019.

15. Phối hợp tổ chức tiếp xúc cử tri với Đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp. Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri; báo cáo công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền tại kỳ họp lần thứ 9 HĐND tỉnh khóa X; giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri.

16. Mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân của MTTQ các cấp trong tỉnh ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực.

* NĂM 2020:

1. Phát động phong trào thi đua yêu nước lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, Đại hội thi đua yêu nước, 90 năm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam và các ngày lễ lớn trong năm; ký kết giao ước thi đua và thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng trong hệ thống MTTQ các cấp, khối thi đua Mặt trận, đoàn thể tỉnh. 

2. Sơ kết 5 năm thực hiện Đề án “Đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam”. Phối hợp tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm: 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; 130 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh; 75 năm ngày cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9; 45 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước; 90 năm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020); tập trung tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp.

3. Tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020); tổ chức thăm hỏi, động viên các đồng chí nguyên lãnh đạo MTTQ Việt Nam tỉnh qua các thời kỳ; tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020); 60 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam (20/12/1960 – 20/12/2020).

4. Nâng cao chất lượng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” theo chủ trương của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy sau tổng kết 10 năm Cuộc vận động.

5. Tập trung vận động Quỹ “Vì người nghèo” các cấp; đẩy mạnh vận động Quỹ “Vì người nghèo” và hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho người nghèo (cấp huyện, xã); phối hợp tổ chức Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2020, thiết thực hưởng ứng Phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”. Tổ chức vận động quyên góp và triển khai các hoạt động cứu trợ khi xảy ra thiên tai, sự cố nghiêm trọng và các hoạt động hỗ trợ khác, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

6. Triển khai các hoạt động giám sát và phản biện xã hội theo Quyết định số 217 và Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị, phấn đấu trong năm cấp tỉnh chủ trì giám sát ít nhất 02 nội dung; phản biện ít nhất 02 dự thảo; phối hợp tổ chức đối thoại giữa đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh với Nhân dân huyện Hàm Thuận Nam (tháng 3/2020).

7. Xây dựng kế hoạch thực hiện, hướng dẫn và kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của Ban Bí thư về giám sát của MTTQ Việt Nam (Quyết định số 99-QĐ/TW ngày 03/10/2017 về ban hành hướng dẫn khung để các cấp ủy, tổ chức Đảng trực thuộc Trung ương tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Quy định số 124-QĐ/TW ngày 02/2/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên).

8. Triển khai thực hiện Kế hoạch phòng, chống tham nhũng, lãng phí năm 2020 của MTTQ các cấp trong tỉnh.

9. Phối hợp tổ chức tiếp xúc cử tri với Đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp; xây dựng báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri; báo cáo công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền tại kỳ họp HĐND tỉnh; giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri.     

10. Tiếp tục triển khai thực hiện Kết luận số 01 của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VIII về đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam trong công tác dân tộc và Kết luận số 02 của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VIII về đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam trong công tác tôn giáo. Triển khai thực hiện Đề án ‘Tăng cường vận động, đoàn kết các tôn giáo ở nước ta hiện nay”.

11. Tuyên tuyền phổ biến, giáo dục và vận động Nhân dân chấp hành pháp luật; phối hợp tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Luật MTTQ Việt Nam.

12. Triển khai nhiệm vụ MTTQ Việt Nam tham gia công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

13. Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ 3, 4: Sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020; tổng kết công tác Mặt trận năm 2020, đề xuất chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2021.

14. Sơ kết 5 năm thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; 20 năm công tác vận động Quỹ “Vì người nghèo”. Sơ kết 5 năm thực hiện Chương trình phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, các tổ chức tôn giáo về Bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2016 - 2020; 5 năm Chương trình phối hợp giám sát và nâng cao hiệu quả việc giải quyết khiếu nại, tố cáo ở cơ sở; 5 năm Chương trình vận động toàn dân tham gia Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội; 3 năm thực hiện phong trào “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”...

15. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho đội ngũ cán bộ MTTQ Việt Nam từ tỉnh đến Ban công tác Mặt trận.

* NĂM 2021:

1. Phát động, ký kết giao ước thi đua và thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng trong hệ thống MTTQ các cấp, khối thi đua Mặt trận, đoàn thể tỉnh. 

2. Tiếp tục quán triệt sâu rộng và vận động tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội XIV Đảng bộ tỉnh; phối hợp tổ chức thực hiện sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

3. Phối hợp tổ chức kỷ niệm các ngày Lễ lớn trong năm; hướng dẫn tổ chức  “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư” nhân kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2021).

4. Nâng cao chất lượng các Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”.

5. Tập trung vận động Quỹ “Vì người nghèo” các cấp; đẩy mạnh vận động Quỹ “Vì người nghèo” và hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho người nghèo; phối hợp tổ chức Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2021.

6. Tiếp tục thực hiện Quyết định số 217, Quyết định 99, Quy định 124 và Quyết định số 218. Phấn đấu trong năm cấp tỉnh chủ trì giám sát ít nhất 02 nội dung; phản biện ít nhất 01 dự thảo; phối hợp tổ chức đối thoại giữa đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh với Nhân dân. Xây dựng kế hoạch thực hiện, hướng dẫn và kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của Ban Bí thư về giám sát của MTTQ Việt Nam.

7. Triển khai thực hiện Kế hoạch phòng, chống tham nhũng, lãng phí năm 2021 của MTTQ các cấp trong tỉnh.

8. Tổ chức thực hiện nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

9. Phối hợp tổ chức tiếp xúc cử tri với Đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp. Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri; báo cáo công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền tại kỳ họp HĐND tỉnh; giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri.

10. Mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân của MTTQ các cấp trong tỉnh ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực.

11. Tiếp tục triển khai thực hiện Kết luận số 01 của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VIII về đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam trong công tác dân tộc và Kết luận số 02 của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VIII về đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam trong công tác tôn giáo. Triển khai thực hiện Đề án ‘Tăng cường vận động, đoàn kết các tôn giáo ở nước ta hiện nay”.

12. Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ 5, 6, 7: Sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021; tổng kết công tác Mặt trận năm 2021, đề xuất chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2022; sơ kết công tác Mặt trận giữa nhiệm kỳ, triển khai nhiệm vụ 2,5 còn lại.

13. Tổ chức các Hội nghị chuyên đề, Hội thảo theo hướng dẫn của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Sơ kết 5 năm thực hiện Chương trình phối hợp về an toàn giao thông. Tổng kết Chương trình phối hợp về công tác dân tộc giai đoạn 2018 - 2021.

* NĂM 2022:

1. Phát động, ký kết giao ước thi đua và thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng trong hệ thống MTTQ các cấp, khối thi đua Mặt trận, đoàn thể tỉnh. 

2. Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phối hợp tổ chức tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm; hướng dẫn tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư nhân kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2022).

3. Nâng cao chất lượng các Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”.

4. Tập trung vận động Quỹ “Vì người nghèo” các cấp; đẩy mạnh vận động Quỹ “Vì người nghèo” và hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho người nghèo; phối hợp tổ chức Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2022.

5. Triển khai các hoạt động giám sát và phản biện xã hội theo Quyết định số 217 và Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị, phấn đấu trong năm cấp tỉnh chủ trì giám sát ít nhất 02 nội dung; phản biện ít nhất 02 dự thảo; phối hợp tổ chức đối thoại giữa đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh với Nhân dân.

6. Xây dựng kế hoạch thực hiện, hướng dẫn và kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của Ban Bí thư về giám sát của MTTQ Việt Nam (Quyết định số 99-QĐ/TW ngày 03/10/2017 về ban hành hướng dẫn khung để các cấp ủy, tổ chức Đảng trực thuộc Trung ương tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Quy định số 124-QĐ/TW ngày 02/2/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên).

7. Triển khai thực hiện Kế hoạch phòng, chống tham nhũng, lãng phí năm 2022 của MTTQ các cấp trong tỉnh.

8. Phối hợp tổ chức tiếp xúc cử tri với Đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp; xây dựng báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri; báo cáo công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền tại kỳ họp HĐND tỉnh; giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri.     

9. Tiếp tục triển khai thực hiện Kết luận số 01 của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VIII về đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam trong công tác dân tộc và Kết luận số 02 của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VIII về đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam trong công tác tôn giáo. Triển khai thực hiện Đề án ‘Tăng cường vận động, đoàn kết các tôn giáo ở nước ta hiện nay”.

10. Tuyên tuyền phổ biến, giáo dục và vận động nhân dân chấp hành pháp luật.

11. Mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân của MTTQ các cấp trong tỉnh ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực.

12. Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ 8, 9: Sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; tổng kết công tác Mặt trận năm 2022, đề xuất chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2023.

13. Tổ chức các Hội nghị chuyên đề, Hội thảo theo hướng dẫn của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

* NĂM 2023:

1. Phát động, ký kết giao ước thi đua và thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng trong hệ thống MTTQ các cấp, khối thi đua Mặt trận, đoàn thể tỉnh.

2. Phối hợp tổ chức tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm; hướng dẫn tổ chức tốt “Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc ở khu dân cư” nhân kỷ niệm 93 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2023).

3. Tiếp tục thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi Thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2023).

4. Nâng cao chất lượng các Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”.

5. Tập trung vận động Quỹ “Vì người nghèo” các cấp; đẩy mạnh vận động Quỹ “Vì người nghèo” và hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho người nghèo; phối hợp tổ chức Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2023.

6. Triển khai các hoạt động giám sát và phản biện xã hội theo Quyết định số 217 và Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị, phấn đấu trong năm cấp tỉnh chủ trì giám sát ít nhất 02 nội dung; phản biện ít nhất 02 dự thảo; phối hợp tổ chức đối thoại giữa đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh với Nhân dân.

7. Xây dựng kế hoạch thực hiện, hướng dẫn và kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của Ban Bí thư về giám sát của MTTQ Việt Nam (Quyết định số 99-QĐ/TW ngày 03/10/2017 về ban hành hướng dẫn khung để các cấp ủy, tổ chức Đảng trực thuộc Trung ương tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Quy định số 124-QĐ/TW ngày 02/2/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên).

8. Triển khai thực hiện Kế hoạch phòng, chống tham nhũng, lãng phí năm 2023 của MTTQ các cấp trong tỉnh.

9. Phối hợp tổ chức tiếp xúc cử tri với Đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp; xây dựng báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri; báo cáo công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền tại kỳ họp HĐND tỉnh; giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri.     

10. Tiếp tục triển khai thực hiện Kết luận số 01 của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VIII về đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam trong công tác dân tộc và Kết luận số 02 của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VIII về đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam trong công tác tôn giáo. Triển khai thực hiện Đề án ‘Tăng cường vận động, đoàn kết các tôn giáo ở nước ta hiện nay”.

11. Tuyên tuyền phổ biến, giáo dục và vận động nhân dân chấp hành pháp luật.

12. Mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân của MTTQ các cấp trong tỉnh ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực.

13. Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ 10, 11: Sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023; tổng kết công tác Mặt trận năm 2023, đề xuất chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2024; xem xét, quyết định các vấn đề lớn liên quan nội dung, nhân sự Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ X.

14. Tổ chức các Hội nghị chuyên đề, Hội thảo theo hướng dẫn của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

15. Triển khai công tác Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024 - 2029 theo hướng dẫn của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Thường trực Tỉnh ủy.

* NĂM 2024:

1. Phát động, ký kết giao ước thi đua và thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng trong hệ thống MTTQ các cấp, khối thi đua Mặt trận, đoàn thể tỉnh.

2. Phối hợp tổ chức tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm; hướng dẫn tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư” nhân kỷ niệm 94 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2024).

3. Tiếp tục nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” để góp phần thực hiện phong trào Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Đến cuối năm mỗi xã, phường, thị trấn (kể cả những xã đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới) có ít nhất một công trình, phần việc cụ thể tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh do MTTQ chủ trì thực hiện.

4. Tổng kết 15 năm Cuộc vận động“Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

5. Tập trung vận động Quỹ “Vì người nghèo” các cấp; đẩy mạnh vận động Quỹ “Vì người nghèo” và hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho người nghèo; phối hợp tổ chức Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2024 và hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ IX đề ra.

6. Tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 217, Quyết định số 218; tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định 99, Quy định 124. Phấn đấu trong năm cấp tỉnh chủ trì giám sát ít nhất 01 nội dung; phản biện ít nhất 01 dự thảo; phối hợp tổ chức đối thoại giữa đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh với Nhân dân.

7. Triển khai thực hiện Kế hoạch phòng, chống tham nhũng, lãng phí năm 2024 của MTTQ các cấp trong tỉnh.

8. Phối hợp tổ chức tiếp xúc cử tri với Đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp. Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri; báo cáo công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền tại kỳ họp HĐND tỉnh; giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri.

9. Mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân của MTTQ các cấp trong tỉnh ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực.

 10. Tiếp tục triển khai thực hiện Kết luận số 01 của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VIII về đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam trong công tác dân tộc và Kết luận số 02 của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VIII về đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam trong công tác tôn giáo. Triển khai thực hiện Đề án ‘Tăng cường vận động, đoàn kết các tôn giáo ở nước ta hiện nay”.

 11. Tuyên tuyền phổ biến, giáo dục và vận động nhân dân chấp hành pháp luật.

 12. Mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân của MTTQ các cấp trong tỉnh ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực.

 13. Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ 12: Sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024; tổng kết công tác Mặt trận năm 2024, đề xuất chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2025.

 14. Tổ chức các Hội nghị chuyên đề, Hội thảo theo hướng dẫn của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

 15. Chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện và sơ kết đánh giá tình hình, kết quả tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam cấp xã, cấp huyện nhiệm kỳ 2024 - 2029.

 16. Tổ chức các Hội nghị Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh để cho ý kiến quá trình chuẩn bị công tác Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

 17. Tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2024 - 2029./.


TÀI LIỆU