TIN HOẠT ĐỘNG

HƯỚNG DẪN triển khai sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các xã, thị trấn sáp nhập theo kết quả cuộc họp và thống nhất của Ban Thường vụ Quốc hội ngày 21/11/2019

HƯỚNG DẪN triển khai sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của  Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các xã, thị trấn sáp nhập  theo kết quả cuộc họp và thống nhất của Ban Thường vụ Quốc hội  ngày 21/11/2019


TÀI LIỆU