TIN HOẠT ĐỘNG

Hướng dẫn Tuyên truyền, phổ biến pháp luật; hòa giải ở cơ sở; phối hợp đánh giá, công nhận, xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2020

Thực hiện Kế hoạch số 66/KH-MTTW-BTT, ngày 07/01/2020 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật (TTPBPL); hòa giải ở cơ sở; phối hợp đánh giá, công nhận, xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2020. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh hướng dẫn MTTQ Việt Nam các cấp


TÀI LIỆU