TIN HOẠT ĐỘNG

Hướng dẫn thực hiện công tác Dân tộc năm 2020

Thực hiện Hướng dẫn số 06/HD-MTTW-BTT, ngày 08/01/2020 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về hướng dẫn thực hiện công tác dân tộc năm 2020; căn cứ Chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2020, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh hướng dẫn thực hiện công tác Dân tộc năm 2020


TÀI LIỆU