TIN HOẠT ĐỘNG

Hướng dẫn: Công tác thông tin, tuyên truyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2020.

Thực hiện Hướng dẫn số 12/HD-MTTW-BTT, ngày 21/01/2020 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về “công tác thông tin, tuyên truyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2020”, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh hướng dẫn nhiệm vụ công tác thông tin, tuyên truyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2020.

Đính kèm văn bản:

Hướng dẫn công tác thông tin, tuyên truyền MTTQ Việt Nam 2020.odt


TÀI LIỆU