TIN HOẠT ĐỘNG

Triển khai Nghị định số 79/2019/NĐ-CP, ngày 26/10/2019 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất

Thực hiện khoản 1, Công văn số 615/UBND-TH, ngày 24/02/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc triển khai Nghị định số 79/2019/NĐ-CP, ngày 26/10/2019 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đăng toàn văn Nghị định số 79/2019/NĐ-CP, ngày 26/10/2019 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất để Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp phổ biến cho cán bộ, công chức và nhân dân biết, nắm bắt các quy định mới về nghi nợ, thủ tục thanh toán và xóa nợ tiền sử dụng đất...


TÀI LIỆU