TIN HOẠT ĐỘNG

Hướng dẫn công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2020

Ngày 26/02/2020, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ban hành hướng dẫn số 18/HD-MTTQ-BTT về công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2020 với các nội dung chính như sau:

Thực hiện Hướng dẫn số 07/HD-MTTW-BTT, ngày 15/01/2020 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về công tác Mặt trận tham gia xây dựng Đảng, chính quyền năm 2020; HướngChương trình phối hợp, thống nhất hành động của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh năm 2020, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh hướng dẫn những nhiệm vụ trọng tâm công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh năm 2020 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam các cấp trên lĩnh vực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền như: tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chính sách, pháp luật; tham gia xây dựng chính sách, pháp luật; thực hiện phòng chống tham nhũng, lãng phí; thực hiện qui chế dân chủ; giám sát và phản biện xã hội; tăng cường các hoạt động liên tịch.

2. Đổi mới nội dung, cách thức và phương pháp triển khai công tác giám sát, phản biện; góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, đối thoại với Nhân dân theo kế hoạch đã được cấp ủy cùng cấp thống nhất thực hiện năm 2020.

3. Việc thực hiện tốt công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền năm 2020 là hành động thiết thực chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.  

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Công tác tham gia xây dựng chính sách, pháp luật; tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật

- Tập trung góp ý các dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; các dự thảo báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành, Ban Thường vụ cùng cấp; các dự thảo Nghị quyết chuyên đề của HĐND và dự thảo kế hoạch về tình hình kinh tế - xã hội của UBND cùng cấp... Đồng thời, chủ động tham gia xây dựng các chính sách, quy định của cấp ủy, chính quyền ở địa phương có liên quan thiết thực đến quyền, lợi ích và đời sống của nhân dân.

- Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp xây dựng Kế hoạch của cấp mình nhằm phối hợp với các cơ quan, tổ chức cùng cấp tiến hành sơ kết 05 năm thực hiện Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2015 (có kế hoạch riêng); phối hợp với các cơ quan, tổ chức chuẩn bị công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021  -2026.

- Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tiếp tục đổi mới công tác vận động, tuyên truyền, phổ biến pháp luật. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp năm 2013, Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các Bộ Luật, Luật đã ban hành năm 2019. Đồng thời, phối hợp với cơ quan chức năng cùng lựa chọn nội dung giới thiệu, phổ biến sâu rộng chủ trương, quan điểm của Đảng, những nội dung cơ bản của các dự án luật dự kiến trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến hoặc thông qua năm 2020 và năm 2021 phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương.

- Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với ngành tư pháp thực hiện Đề án “nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019 - 2022” nhằm góp phần giải quyết tranh chấp, giảm các mâu thuẫn ngay tại cộng đồng dân cư, hạn chế thấp nhất việc gửi đơn, thư vượt cấp.

2. Công tác giám sát và phản biện xã hội

Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp phối hợp với các tổ chức thành viên cùng cấp tổ chức triển khai thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ chính trị và các văn bản hướng dẫn liên quan của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cấp ủy cùng cấp và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện tốt việc giám sát, phản biện xã hội năm 2020.

2.1. Về tổ chức thực hiện nhiệm vụ giám sát

- Cấp tỉnh: Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thực hiện 02 cuộc giám sát: giám sát việc triển khai thực hiện dự án Kè phòng, chống lũ lụt, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, gắn với cải tạo môi trường sông Cà Ty (bờ Tả sông đoạn từ cầu Dục Thanh đến cầu Bát Xì); giám sát công tác thi hành án dân sự thuộc thẩm quyền và trách nhiệm của Cục trưởng Cục thi hành án Dân sự tỉnh.

- Cấp huyện, xã: Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố và xã, phường, thị trấn tổ chức giám sát theo phê duyệt của cấp ủy cùng cấp; đồng thời lựa chọn ít nhất 01 nội dung bức xúc nhất, được đông đảo Nhân dân quan tâm và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương tổ chức giám sát.

Ngoài ra, tổ chức giám sát các văn bản của cơ quan có thẩm quyền liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân mà qua thực tiễn hoạt động, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp nhận thấy việc thực hiện còn nhiều bất cập, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân.

*Lưu ý: Năm 2020, MTTQ Việt Nam các cấp cần chú trọng giám sát công tác cán bộ và việc nêu gương, đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt, cán bộ đảng viên theo Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành trung ương Đảng khóa XII.

2.2. Về công tác phản biện xã hội

- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức góp ý dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Thuận, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng thời, thực hiện phản biện các dự thảo văn bản theo yêu cầu của Trung ương, của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện, cấp xã tiếp tục tập trung phản biện các chương trình, đề án, dự án về kinh tế, xã hội ở địa phương mà đông đảo Nhân dân quan tâm.

Sau khi kết thúc các cuộc giám sát, phản biện xã hội, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp có văn bản kiến nghị đến các cơ quan chức năng và theo dõi, đôn đốc kết quả giải quyết theo đúng quy định; đồng thời gửi báo cáo đến Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp trên trực tiếp để theo dõi, tổng hợp.

3. Về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở

- Chủ động xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở (theo pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11); tích cực tham gia hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cấp các cấp; theo dõi, nắm bắt tình hình thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở theo lĩnh vực được phân công phụ trách; phối hợp tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ ở địa phương về công tác hòa giải ở cơ sở và quy chế dân chủ ở cơ sở theo số 34/2007/PL-UBTVQH11.       

- Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiếp tục hướng dẫn và nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng ở địa phương; củng cố các Ban theo nhiệm kỳ 2019 - 2022.

- Rà soát và báo cáo tình hình kinh phí các hoạt động liên quan đến lĩnh vực Dân chủ pháp luật năm từ năm 2019 đến nay theo Công văn số 389/MTTQ-BTT, ngày 18/02/2020 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

4. Tổ chức tốt các cuộc tiếp xúc cử tri; phối hợp tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân

- Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh phối hợp với Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh hướng dẫn Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện, cấp xã thực hiện tốt việc tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp trước và sau kỳ họp theo quy định của pháp luật; tiếp tục nâng cao chất lượng các cuộc tiếp xúc cử tri, mở rộng các hình thức tiếp xúc của đại biểu, nhất là tiếp xúc chuyên đề, tiếp xúc theo đối tượng, theo lĩnh vực; thực hiện nghiêm túc việc thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng về nội dung, chương trình, thời gian địa điểm tiếp xúc; chuẩn bị tốt nội dung, thành phần tham gia tiếp xúc, giải đáp kịp thời ý kiến, kiến nghị của Nhân dân ngay tại cuộc tiếp xúc.

- Trước, sau mỗi kỳ họp Quốc hội, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố nâng cao chất lượng tổng hợp ý kiến, kiến nghị của nhân dân địa phương gửi về Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh (qua Ban Dân chủ - Pháp luật) để tổng hợp chung báo cáo Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (đối với những vấn đề thuộc phạm vi Trung ương giải quyết) và gửi Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định. Các ý kiến, kiến nghị và vấn đề nêu ra cần có số liệu, địa chỉ cụ thể để chứng minh. Tránh tổng hợp những ý kiến đã được trả lời, các ý kiến đang giải quyết của các ngành chức năng.

- Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố và xã, phường, thị trấn chuẩn bị tốt các nội dung thông báo công tác Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, đồng thời phản ánh, kiến nghị giải quyết những bức xúc của nhân dân tại các kỳ họp HĐND cùng cấp.

5. Công tác tiếp công dân và tham gia xứ lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo

- Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh tiếp tục thực hiện tốt việc tham gia tiếp công dân; chủ động nắm bắt tình hình các tầng lớp nhân dân ở những địa phương xảy ra khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài; tăng cường giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo; kiến nghị tổ chức công khai việc giải quyết và kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo tại địa bàn dân cư.

- Phối hợp thực hiện tốt Chương trình số  02 - CTPH/MTTQ-TTCP-BTP-HLG-LĐLS, ngày 11/10/2018 của liên bộ, ngành Trung ương về phối hợp giám sát và nâng cao hiệu quả việc giải quyết khiếu nại, tố cáo ở cơ sở; Thông tri 36/TT-MTTW-BTT, ngày 06/5/2019 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Đề án “nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022” trên địa bàn tỉnh năm 2020 của UBND tỉnh Bình Thuận.

- Tổ chức thành lập Ban Tư vấn của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, thị xã, thành phố nhằm tăng cường hoạt động tư vấn trên lĩnh vực dân chủ - pháp luật theo Hướng dẫn số 94/HD-MTTW-BTT, ngày 30/11/2017 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

6. Tích cực tham gia góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền

- Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp xây dựng nội dung cụ thể tham gia xây dựng Đảng, nhất là tham gia góp ý vào những dự thảo nghị quyết quan trọng của cấp ủy; nắm tình hình tâm tư nguyện vọng của nhân dân; phối hợp tham mưu cấp ủy, chính quyền tổ chức tốt việc đối thoại với Nhân dân, nhất là ở những nơi có phát sinh mâu thuẫn, bất đồng liên quan đến quyền, lợi ích của Nhân dân. Đề xuất biện pháp giám sát cán bộ, đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; thực hiện Kế hoạch số 06/KH-MTTQ-ĐĐ, ngày 16/02/2017 của Đảng đoàn Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong hệ thống Mặt trận. 

MTTQ các cấp cần chủ động tiếp tục tham mưu cấp ủy, chính quyền ban hành quy chế, quy định về trách nhiệm tiếp thu góp ý của cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền các cấp theo Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 (đối với những địa phương chưa ban hành Quy chế, quy định).

7. Thực hiện Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí giai đoạn 2018-2020

Tiếp tục thực hiện và tổng kết Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí giai đoạn 2018-2020 gắn với triển khai Kế hoạch số 37/KH-MTTW-BTT, ngày 14/11/2019 về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021; tổ chức phát động cuộc vận động "Toàn dân tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí" theo Đề án của Mặt trận Trung ương. Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp sử dụng hiệu quả các kênh thông tin, phản ánh về tham nhũng, lãng phí của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp, của báo chí, cơ quan, tổ chức và cá nhân; xử lý kịp thời các đơn thư, khiếu nại, tố cáo, các phản ánh gửi đến Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp. Trên cơ sở tiếp nhận các thông tin phản ánh, ý kiến về tham nhũng, lãng phí, MTTQ Việt Nam các cấp kịp thời kiến nghị với các cơ quan có trách nhiệm giải quyết; theo dõi, giám sát quá trình giải quyết và công khai kết quả giải quyết để Nhân dân biết.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 1. Đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố căn cứ vào nhiệm vụ và đặc điểm của từng địa phương xây dựng chương trình, kế hoạch công tác Mặt trận tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền năm 2020 phù hợp với tình hình thực tế. Định kỳ, báo cáo kết quả thực hiện về Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh (qua Ban Dân chủ - Pháp luật; Email: bandcplbinhthuan@gmail.com - kèm biểu mẫu số liệu), chậm nhất ngày 05/06/2020 (đối với báo cáo 6 tháng) và 15/11/2020 (đối với báo cáo năm).

2. Giao Ban Dân chủ - Pháp luật theo dõi, đôn đốc việc thực hiện hướng dẫn này, đồng thời thường xuyên báo cáo tình hình với Ban Thường trực để theo dõi, chỉ đạo.

Tải file hoàn chỉnh tại đây: /uploads/News/files/HD%2018%20cong%20tac%20tham%20gia%20xay%20dung%20Dang%2C%20chinh%20quyen%20cua%20UBMTTQVN%20cac%20cap%20tinh%20BT%20nam%202020_signed_signed.pdf


TÀI LIỆU