TIN HOẠT ĐỘNG

Image

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy triển khai Quyết định, Kế hoạch kiểm tra tài chính đảng đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Tánh Linh và Đảng ủy xã Đồng Kho thuộc Đảng bộ huyện Tánh Linh

Thực hiện Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2020 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, đồng thời nhằm đánh giá ưu điểm, hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện chủ trương, chính sách, chế độ về quản lý, sử dụng tài chính, tài sản của Đảng; phát hiện những bất cập về cơ chế, chính sách để kiến nghị cấp có thẩm quyền bổ sung, sửa đổi kịp thời.

TÀI LIỆU