TIN HOẠT ĐỘNG

126 xã, phường thị trấn đã hooàn thành Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp xã nhiệm kỳ 2019 - 2024

Tính đến ngày 20/3/2019, có 126/127 xã, phường, thị trấn của 10/10 huyện, thị xã, thành phố tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã, nhiệm kỳ 2019 - 2024, riêng Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Mũi Né, thành phố Phan Thiết sẽ tổ chức Đại hội vào ngày 28/3/2019.

TÀI LIỆU